ul. Kamieńska, Rewal

REGULAMIN MAGICZNEGO LABIRYNTU

§ 1. Postanowienia ogólne.

Regulamin jest wewnętrznym aktem prawnym regulującym zasady korzystania z Magicznego Labiryntu w Polu Kukurydzy – zwanego dalej „Magicznym Labiryntem”.

Ilekroć w niniejszym Regulaminie pojawią się następujące określenia, należy rozumieć je w sposób podany poniżej, o ile postanowienia Regulaminu nie nadają im innego, leksykalnego znaczenia:
a. Magiczny Labirynt – atrakcja turystyczna zlokalizowana przy ul. Kamieńskiej w Rewalu, prowadzona przez firmę Bak Investments sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jana Heweliusza 11 /819, 80-890 Gdańsk, wpisaną do KRS pod numerem 0000788913, do
Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez VII Wydział Gospodarczy KRS w Gdańsku, REGON 383537683, NIP 5833358024;
b. Kasa – miejsce, w którym personel Magicznego Labiryntu sprzedaje bilety, przekazuje Zwiedzającym podstawowe informacje organizacyjne i omawia zasady bezpieczeństwa podczas korzystania;
c. Zwiedzający – turysta/klient (dorośli oraz dzieci), która zakupiła bilet wstępu.

§ 2. Zakup biletów.
 1. Warunkiem korzystania z Magicznego Labiryntu jest zakup biletu wstępu, zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat.
 2. Aktualny cennik oraz godziny otwarcia Magicznego Labiryntu znajdują się na stronie www.magicznylabirynt.pl oraz w miejscu Kasy, przy ul. Kamieńskiej w Rewalu.
 3. Osoby dokonujące rezerwacji godziny korzystania z Magicznego Labiryntu zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
 4. Wykupienie biletu wiąże się automatycznie z akceptacją zasad niniejszego Regulaminu i obowiązkiem przestrzegania wszystkich jego punktów.
 5. Zakupione bilety nie podlegają zwrotowi. Zakupu biletów można dokonać wyłącznie na miejscu w Kasie.
§ 3. Ochrona danych osobowych (RODO).
 1. Spółka Bak Investments sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku informuję, iż w związku z działalnością atrakcji określonej w § 1 ust. 2 lit. a. Regulaminu nie zbiera oraz nie gromadzi żadnych danych osobowych Zwiedzających związanych z korzystaniem z Magicznego Labiryntu.
 2. Na zasadach określonych w odrębnych przepisach lub umowach w Magicznym Labiryncie lub z wykorzystaniem tejże atrakcji mogą być organizowane konkursy i inne wydarzenia, a zasady oraz informacje dotyczące ochrony danych osobowych z tym związanych określone będą w stosownych regulaminach dotyczących danego konkursu lub wydarzenia.
§ 4. Organizacja korzystania.
 1. Z Magicznego Labiryntu można korzystać w sposób indywidualny lub grupach zorganizowanych.
 2. Czas, w którym Zwiedzający może przebywać w Magicznym Labiryncie limitowany jest wyłącznie godzinami otwarcia atrakcji.
 3. Za rzeczy pozostawione w Magicznym Labiryncie, Magiczny Labirynt nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Na terenie Magicznego Labiryntu obowiązują następujące zakazy:
  a. Wprowadzania i wnoszenia zwierząt, z wyłączeniem
  psa przewodnika dla osób niewidomych;
  b. Palenia tytoniu oraz używania otwartego ognia;
  c. Wnoszenia i spożywania artykułów spożywczych i
  napojów bez zezwolenia personelu;
  d. Wnoszenia broni palnej oraz ostrych przedmiotów
  uznawanych za potencjalnie niebezpieczne;
  e. Używania instrumentów muzycznych,
  radioodbiorników oraz innego sprzętu
  nagłaśniającego;
  f. Niszczenia roślinności stanowiącej ściany
  Magicznego Labiryntu lub inny jego element;
  g. Fotografowania z użyciem statywu.
 5. Do korzystania nie powinny przystępować osoby pod wyraźnym wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Magiczny Labirynt zastrzega sobie prawo do omowy korzystania osobom, które nie spełniają
  powyższych warunków.
 6. Zwiedzający rozpoczyna korzystanie z własnej, nieprzymuszonej woli i ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia, które mają miejsce w trakcie zwiedzania.
 7. Magiczny Labirynt nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenie losowe, zdrowotne, straty materialne i tym podobne, wynikające ze specyfiki korzystania z Magicznego Labiryntu i niedostosowania się do zasad wyznaczonych przez personel.
 8. Magiczny Labirynt nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu i osobie powstałe z winy Zwiedzających.
 9. Osoba zachowująca się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu innych osób, zakłóca porządek korzystania innym Zwiedzającym, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych – może być poproszona o opuszczenie Magicznego Labiryntu, bez prawa do zwrotu kosztów zakupionego biletu.
 10. Korzystanie z Magicznego Labiryntu jest dozwolone dla osób małoletnich po uzyskaniu zgody ich rodzica lub opiekuna prawnego. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność za taką osobę ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.
 11. W sytuacji awaryjnej, np. lęku, złego samopoczucia, czy innych zdarzeń powstałych podczas korzystania Zwiedzający w każdej chwili ma prawo przerwać korzystanie, informując o tym personel Magicznego Labiryntu.
 12. W przypadku rezygnacji z kontynuowania korzystania przez Zwiedzającego (na jakimkolwiek innym etapie) Magiczny Labirynt nie jest zobowiązany do zwrotu kosztów biletu.
§ 5. Osoby niepełnosprawne.
 1. Osoby niepełnosprawne po okazaniu Legitymacji Osoby Niepełnosprawnej i wcześniejszej rezerwacji terminu korzystania, mają możliwość skorzystania z biletu w cenie ulgowej, po okazaniu Legitymacji Osoby Niepełnosprawnej Osoby.
 2. Osoby niewidome lub słabo widzące z uwagi na charakter i specyfikę atrakcji oraz bezpieczeństwo swoje i pozostałych Zwiedzających nie powinny uczestniczyć z korzystania z Magicznego Labiryntu.
 3. Powierzchnia Magicznego Labiryntu nie jest dostosowana do osób z dysfunkcją ruchową. Niezbędna jest wcześniejsza konsultacja w celu zapewnienia warunków bezpieczeństwa (dodatkowy opiekun/personel) dla osób poruszających się o kulach.
 4. Z uwagi na charakter i specyfikę atrakcji Magicznego Labiryntu niemożliwy jest udział w korzystaniu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 5. W przypadku osób niepełnosprawnych, z orzeczeniem wydanym ze względu na autyzm, Zespół Aspergera i pozostałymi niepełnosprawnościami, przed dokonaniem ewentualnej rezerwacji i zakupu biletu wymagana jest wcześniejsza konsultacja z personelem Magicznego Labiryntu.
 6. Opiekunowie osób niepełnosprawnych uprawnieni są do zakupu biletu w cenie ulgowej.
§ 6. Postanowienia końcowe.
 1. Wszelkie treści, materiały oraz elementy graficzne umieszczone w Magicznym Labiryncie chronione są prawem autorskim i są własnością Bak Investments sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jana Heweliusza 11 /819, 80-890 Gdańsk.
 2. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.magicznylabirynt.pl oraz na miejscu w Kasie.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.